Exportar a mercats emergents

Com exportar als mercats emergents

Risc canviari | Impagament | Riscos logístics | Risc de propietat intel·lectual | Risc polític | Risc cultural

Per a una PIME, exportar a nous mercats vol dir optar per entrar en mercats caracteritzats per un fort creixement i potencial. No obstant això, també significa acceptar nous riscos, contra els quals és aconsellable prendre precaucions.

Risc canviari
La inestabilitat política i econòmica que hi ha en alguns mercats emergents pot augmentar el risc canviari, és a dir, els riscos relacionats amb les fluctuacions de la moneda de país.

La disminució de la taxa de canvi pot suposar la pèrdua de valor dels actius en moneda estrangera. De la mateixa manera, l'augment de la taxa de canvi pot suposar un increment del valor en la moneda nacional de les obligacions en divises estrangeres. Tots aquests riscos poden generar costos addicionals, tant pel que fa a les importacions com a les exportacions.

Per protegir-se, les PIMES poden demanar al banc que els ajudi a aplicar una política de gestió del risc canviari, per exemple mitjançant la cobertura del risc de canvi.

Tornar a dalt

Impagament
Per a les PIME dels mercats emergents és important aconseguir garanties de pagament, ja que sovint aquests mercats es caracteritzen per una combinació d'un sistema bancari fràgil, fortes limitacions jurídiques, un alt nivell de corrupció i una gran exposició al risc de transferència.

Tot això suposa dificultats per a les empreses locals, que ràpidament poden veure com no són capaces de complir les condicions de pagament. En aquests casos, la PIME exportadora ha de fer front a l'impagament.

Per garantir la màxima protecció contra aquests riscos, és important fer algunes comprovacions un cop que s'ha identificat un soci comercial (comprador o venedor) al país:
  • Comprovar la solvència del comprador o venedor
  • Controlar el risc creditici del comprador o venedor
  • Comprovar l'historial de pagaments del comprador o venedor

Hi ha tres maneres de gaudir de cobertura contra el risc d'impagament:

  • Amb el crèdit documentari : també anomenat carta de crèdit, aquesta tècnica ofereix a l'exportador garanties de pagament en les vendes de mercaderies;
  • Assegurança de crèdit: algunes asseguradores ofereixen assegurances de crèdit adaptades a determinats mercats emergents i països en desenvolupament. Operadors com ara COFACE ofereixen assegurances de crèdit a l'exportació;
  • Vendre a través d'empreses comercials: les empreses comercials (també anomenades empreses comercials d'ultramar) són responsables de vendre els béns d'exportació en nom teu i assumeixen el risc d'impagament.

Tornar a dalt

Riscos logístics
La protecció de sistema logístic, inclosa la gestió operacional dels fluxos físics de mercaderies, l'ordre i la gestió de les existències, és una qüestió important per a les PIMES que pretenen importar o exportar des d'un mercat emergent o cap a un mercat emergent.

Els principals riscos per a les PIME en els mercats emergents fan referència als temps de trànsit, als problemes de la cadena de subministrament i a la complexitat del despatx de duanes.

Per gaudir de cobertura vers aquests riscos, és essencial ser curós en la redacció dels contractes de compravenda, parant atenció especial a les clàusules jurídiques de l'oferta, i basar-se en el sistema internacional normalitzat d'incoterms, que defineix els deures i obligacions dels venedors i dels compradors en el marc de les transaccions comercials internacionals. També es recomana crear una reserva de seguretat.

Per a més informació, consulta els nostres consells:

Tornar a dalt

Risc de propietat intel·lectual
El risc relacionat amb els drets de propietat intel·lectual és més gran en els mercats emergents, en els quals la legislació en aquest aspecte pot ser sovint inadequada.

Independentment de l'àmbit d'activitat, una empresa pot ser víctima de la falsificació de les seves patents, marques, dissenys industrials i models, la qual cosa repercutirà negativament en la seva imatge.

La gestió del risc de propietat intel·lectual es basa tant en instruments jurídics com en solucions d'assegurances, com l'assegurança de responsabilitat civil o altres tipus específics d'assegurances.

L'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual pot donar suport quan es tracta de qüestions de propietat industrial a l'estranger. També es recomana treballar amb un advocat especialitzat en qüestions de propietat intel·lectual, per garantir el compliment de la llei per part de l'empresa i reduir el risc de litigis.

Per a més informació, consulta els nostres consells:

Tornar a dalt

Risc polític
L'actual situació social i política d'alguns països emergents pot ser confusa i el seu desenvolupament futur, incert.

Per a les empreses estrangeres, això crea una sèrie de riscos concrets, no només físics (la seguretat del personal local, la repatriació), sinó també econòmics (l'adopció de mesures restrictives per part del govern, com la imposició de límits a la repatriació de fons, expropiacions, nacionalitzacions, etc.)

Per protegir el teu negoci vers aquests riscos, alguns models analítics permeten mesurar i avaluar el risc polític. Les asseguradores de crèdit poden oferir qualificacions de risc en funció del país: Coface , Credendo

L'elevadíssim risc polític que preval actualment en alguns països exigeix ​​que l'empresa subscrigui una cobertura de prima de risc polític proporcionada per un banc, com una taxa inclosa en la pòlissa d'assegurança de crèdit i que depèn de la qualificació del país en particular.

Tornar a dalt

Risc cultural
Treballar en un mercat estranger també significa comprendre les particularitats d'aquell mercat. De fet, en contextos diferents, la mateixa acció pot tenir conseqüències molt diferents.

En el cas de la PIME, hi ha un risc real si no es comprenen les lleis ni els reglaments locals, així com la forma en què operen els teus socis.

També és essencial informar-se per endavant sobre les normes de comunicació i comerç del país, sobre els seus valors i variacions culturals, i comptar amb una xarxa de socis de confiança, perfectament integrats en l'entorn local.

A més, és possible utilitzar els serveis d'una empresa comercial o d'una empresa d'assistència internacional, per tal d'alliberar-te de part de la feina necessària per entendre el país objectiu. Per a una PIME que vol exportar, aquesta sol ser una opció molt més eficient i que et permet completar molt més ràpidament i amb èxit el teu projecte.

Tornar a dalt