Termes i Condicions

Avís legal, condicions d'ús

Editor:

Export Entreprises SA (EE) que opera sota la marca eexpand:
Societat Anònima amb un capital de 1.000.370€.
Seu: 1, rue de Stockholm - F-75008 Paris
Inscrita al RCS Paris sota el SIREN No: 950571224
Telèfon: +33 1 42 56 41 60
Director de publicació: Etienne Vauchez, CEO d'Export Entreprises
Contacte: contact@eexpand.com
La informació que faciliti a través de la correspondència electrònica es destinarà només a ús intern i no serà publicada ni facilitada a terceres parts.

Condicions d'ús del web del PLATAFORMA D'INTERNACIONALITZACIÓ I NEGOCIS D'ANDORRA

1. Definicions
2. Propòsit del web PLATAFORMA D'INTERNACIONALITZACIÓ I NEGOCIS D'ANDORRA
3. Abast de les Condicions d'ús
4. Condicions d'accés als Serveis
5. Subscripció al servei d'Alertes de nova informació
6. Responsabilitat d'EXPORT ENTREPRISES SA
7. Contrasenya d'usuari
8. Propietat de la informació
9. Assistència
10. Manteniment del lloc web
11. Dret d'accés al portal - Cessió de dades
12. Reclamacions
13. Jurisdicció

Preàmbul

L'agència de promoció econòmica d'Andorra (ANDORRA DESENCOLUPAMENT I INVERSIÓ, S.A.U., en endavant "ANDORRA BUSINESS") ha contractat EXPORT ENTREPRISES, S.A.(en endavant, "EXPORT ENTREPRISES") com a proveïdora d'una plataforma digital de serveis d'informació en l'àmbit de la internacionalització i el comerç exterior, per subministrar a les empreses andorranes informació relacionada amb operacions d'importació i exportació que EXPORT ENTREPRISES ha recopilat dels seus socis.

Qualsevol ús d'aquesta pàgina web constitueix plena acceptació, per part de totes les empreses andorranes que hi accedeixen, dels termes inclosos en aquestes Condicions d'Ús.

1. Definició

 • PLATAFORMA D'INTERNACIONALITZACIÓ I NEGOCIS D'ANDORRA: el nom de domini https://portalempresa.andorrabusiness.com mitjançant el qual s'accedeix a aquest lloc web (en endavant, el "Lloc Web"), és propietat d'ANDORRA BUSINESS, quina informació identificativa apareix en aquest Avís Legal. Malgrat el nom de domini https://portalempresa.andorrabusiness.com és de propietat d'ANDORRA BUSINESS, l'operació i l'explotació del Lloc Web la du a terme EXPORT ENTREPRISES, en exclusiva. Així, els serveis que es proveeixen mitjançant el Lloc Web són prestats per EXPORT ENTREPRISES sota la seva exclusiva responsabilitat. Motiu pel qual, en cap cas es podrà fer responsable a ANDORRA BUSINESS, a causa dels incompliments per part de EXPORT ENTREPRISES en la prestació dels serveis oferts al Lloc Web, o com a resultat de la informació proporcionada per EXPORT ENTREPRISES.
 • Empresa: qualsevol empresa que utilitzi els serveis que ofereix aquest Lloc Web; cada Empresa és representada per un (o diversos) Usuari(s), persones físiques autoritzades per l'Empresa a utilitzar el Lloc Web en el seu nom. Per tal d'accedir als serveis del Lloc Web, l'Usuari o els Usuaris ha de completar el Formulari de Registre.
 • Usuari: qualsevol persona física autoritzada per l'Empresa per a realitzar funcions en el seu nom, a la qual se li ha expedit una Contrasenya d'Usuari.
 • Formulari d'Identificació: document omplert per l'Usuari, que li permet registrar-se al Lloc Web i accedir als seus serveis.
 • Contrasenya d'usuari: codi secret que ha escollit l'Usuari per accedir als serveis oferts en aquest Lloc Web i per preservar els drets exclusius d'accés als seu propi Perfil d'usuari.
 • Perfil d'usuari: Tota la informació relacionada amb l'Usuari, inclosa la informació que caracteritza l'activitat de l'Empresa, el seu nom d'Usuari, l'espai de memòria i els directoris que EXPORT ENTREPRISES posa a disposició de l'Usuari.
 • Àrea personal: espai de memòria assignat a l'Usuari en el Lloc Web, on pot rebre respostes a les seves preguntes i modificar alguns camps del seu Perfil d'usuari.
 • Formulari d'inscripció: Formulari en línia per inscriure's a les "Alertes de negoci", un servei d'informació personalitzada d'Alertes de nova informació disponible per als usuaris del Lloc Web, que els permet rebre via correu electrònic estudis de mercat i memòries sectorials relacionades amb el seu sector respecte àrees geogràfiques específiques.
 • Socis i corresponsals: altres empreses, a part d'EXPORT ENTREPRISES, involucrades en la producció d'informació o serveis oferts per EXPORT ENTREPRISES mitjançant el Lloc Web.

2. Propòsit del web PLATAFORMA D'INTERNACIONALITZACIÓ I NEGOCIS D'ANDORRA

L'únic objectiu del PLATAFORMA D'INTERNACIONALITZACIÓ I NEGOCIS D'ANDORRA és ajudar a professionals que actuen independentment, és a dir, empreses, persones treballadores per compte propi, comerciants, artesans, o qualsevol altre entitat que busqui desenvolupar el seu negoci a l'exterior. Consta de dues parts:

 • Informació d'accés lliure: Perfils de país, Informació estadística, Glossari, Notícies;
 • Informació i serveis que requereixen registre: Informació industrial, Alertes de Negoci, Serveis, l'accés als quals que està limitat a les "Empreses", és a dir, a les empreses o professionals que s'han registrat prèviament al Lloc Web.

ANDORRA BUSINESS, per tant, permet a les Empreses andorranes accedir a la informació i els serveis que EXPORT ENTREPRISES proporciona mitjançant aquest Lloc Web.

Tota la informació disponible al PLATAFORMA D'INTERNACIONALITZACIÓ I NEGOCIS D'ANDORRA té únicament finalitat informativa i els períodes de resposta donats per EXPORT ENTREPRISES són indicatius. ANDORRA EMPRESA no es fa responsable del contingut d'informació proporcionat al Lloc Web o dels períodes de resposta d'EXPORT ENTREPRISES. L'Empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'Empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la.

La identificació esdevé efectiva un cop l'Empresa ha completat els camps d'entrada obligatòria i ha confirmat la seva identificació. EXPORT ENTREPRISES es reserva el dret de denegar l'accés al Lloc Web si la "identificació" és inexacta o incompleta.

L'accés al PLATAFORMA D'INTERNACIONALITZACIÓ I NEGOCIS D'ANDORRA està restringit a professionals qualificats i informats. EXPORT ENTREPRISES es reserva el dret de denegar l'accés a una Empresa que no sigui professional, o que ha completat el seu Formulari d'Identificació utilitzant informació falsa.

3. Abast de les Condicions d'Ús

Aquestes Condicions d'Ús s'apliquen a qualsevol servei ofert per EXPORT ENTREPRISES mitjançant el Lloc Web. Tots els serveis del Lloc Web són gratuïts i objecte d'una gran atenció: per tal d'evitar l'abús, EXPORT ENTREPRISES es reserva el dret de no respondre als Usuaris que utilitzin els serveis gratuïts d'una manera inapropiada o no relacionada amb les seves necessitats reals.

El Lloc Web ofereix molts serveis: alguns són produïts per EXPORT ENTREPRISES; d'altres són posats a disposició per part d'EXPORT ENTREPRISES però produïts per terceres parts, socis i corresponsals d'EXPORT ENTEPRISES; alguns poden ser oferts al Lloc Web directament pels socis i corresponsals d'EXPORT ENTREPRISES.

Aquestes Condicions d'Ús, a les quals s'hi pot accedir des de les diferents pàgines del Lloc Web clicant a l'enllaç Termes i Condicions (o TiC), prenen prioritat sobre qualsevol forma de document en paper; EXPORT ENTREPRISES es reserva el dret de modificar aquestes Condicions d'Ús.

4. Condicions d'accés a la "PLATAFORMA D'INTERNACIONALITZACIÓ I NEGOCIS D'ANDORRA"

Al Lloc Web s'hi pot accedir 24 hores al dia, excepte els períodes d'inactivitat deguts a actualitzacions, manteniment o problemes tècnics, particularment dels operadors de telecomunicacions. La interrupció del servei no està subjecta a cap tipus de compensació.

En quant a sol·licituds de serveis personalitzats d'informació, EXPORT ENTREPRISES realitza la cerca d'informació sol·licitada pels Usuaris, els dies laborables i durant les hores de treball habituals a França, de dilluns a divendres de 9 del matí a les a 6 de la tarda.

4.1. Un cop una Empresa ha activat el servei, EXPORT ENTREPRISES realitza la recerca sol·licitada i fa tots els esforços possibles per entregar un resultat en el període previst. EXPORT ENTEPRISES s'esforçarà per complir els terminis planejats. No obstant això, EXPORT ENTREPRISES no es fa responsable d'excedir els temps indicats, tant per ells mateixos o pels seus socis i corresponsals.

EXPORT ENTREPRISES es reserva el dret de denegar una sol·licitud d'una Empresa si sembla, a priori, que els seus recursos, socis i corresponsals no seran capaços de complir amb la sol·licitud de l'Empresa.

A més a més, si durant el procés d'una sol·licitud sembla que els recursos, socis i corresponsals d'EXPORT ENTREPRISES no seran capaços de complir la demanda de l'Empresa, és responsabilitat d'EXPORT ENTREPRISES informar a la companyia tan aviat com sigui possible. En el cas que EXPORT ENTERPRISE aturi la cerca, l'Empresa no podrà sol·licitar cap compensació a EXPORT ENTREPRISES.

4.2. L'entrega de resultats:

Després de la validació de la sol·licitud de serveis personalitzats, EXPORT ENTREPRISES començarà la cerca sol·licitada.

Els terminis d'execució només tenen propòsit informatiu.

EXPORT ENTREPRISES farà el màxim possible per respectar els terminis estimats indicats.

No obstant això, EXPORT ENTREPRISES no serà responsable en el cas que no es puguin complir els terminis donats per ella mateixa o pels seus corresponsals.

EXPORT ENTREPRISES es reserva el dret de denegar una sol·licitud per a una Empresa si els recursos propis o els dels corresponsals no són capaços de satisfer la demanda de l'Empresa. En aquest cas, EXPORT ENTREPRISES notificarà a l'Empresa la denegació, per correu electrònic, tan ràpid com sigui possible, després de la validació de l'ordre.

Addicionalment, si, durant la tramitació de la sol·licitud, els recursos o els corresponsals d'EXPORT ENTREPRISES són incapaços de respondre a la sol·licitud de l'Empresa, EXPORT ENTREPRISES es compromet a informar a l'Empresa tan ràpid com sigui possible.

Si EXPORT ENTREPRISES abandona la cerca, l'Empresa no podrà demanar cap tipus de compensació.

La resposta s'envia a l'Empresa per correu electrònic, a l'adreça indicada al Formulari d'Identificació.

La recepció d'aquest missatge, considerada com a confirmació de recepció, s'entendrà com l'entrega del servei sol·licitat.

Per la compra de documents impresos de transport o de duanes, aquests s'enviaran per correu ordinari, amb les despeses a càrrec de l'Empresa.

4.2.1. Exempció de la responsabilitat d'ANDORRA BUSINESS

Els serveis sol·licitats per l'Empresa a EXPORT ENTREPRISES SA són prestats per EXPORT ENTREPRISES sota la seva sola i total responsabilitat.

Sota cap circumstància ANDORRA BUSINESS serà considerada responsable com a resultat d'errors d'EXPORT ENTREPRISES prestant els serveis oferts al Lloc Web o com a resultat d'informació proporcionada per EXPORT ENTREPRISES.

4.2.2. Gratuïtat

Tots els serveis oferts mitjançant aquest Lloc Web són gratuïts per a l'Empresa. En el cas dels serveis personalitzats, com les "Normes d'etiquetatge", "Normes i Regulacions" o "Revistes professionals", l'Empresa només podrà enviar una sol·licitud al mes com a màxim.

5. Subscripció al servei d'ALERTES DE NEGOCI

La subscripció és gratuïta. L'Usuari indicarà, utilitzant paraules clau o escollint-ne d'un menú desplegable, quins sectors d'activitat (o detalls de producte o servei) i quins països li interessen.

6. Responsabilitat d'EXPORT ENTREPRISES *

(*) en la producció de serveis, l'edició dels continguts i els enllaços (nous itineraris) oferts pel lloc web:

EXPORT ENTREPRISES s'esforçarà per subministrar informació completa, fiable i actualitzada.

No obstant això, donades les dificultats d'accés a la informació, les dificultats relacionades amb la varietat de fonts d'informació, de retards, absències i males condicions de publicació i publicitat, qüestions d'actualització i traducció de la informació corresponent, la inestabilitat del marc legal, de regulació i de tot tipus de normes més generals, els resultats i la informació subministrada per EXPORT ENTREPRISES a les Empreses i Usuaris són només indicatius i en cap cas poden generar responsabilitats ni per EXPORT ENTREPRISES ni per a cap dels seus socis o corresponsals, en els casos que la informació o els resultat siguin incomplerts o obsolets.

A més a més, EXPORT ENTREPRISES no serà responsable de la informació, ofertes comercials ni altres continguts als quals el lloc web ha creat enllaços.

Finalment, EXPORT ENTREPRISES no serà responsable de la informació penjada al Lloc Web degut a un acte maliciós d'una tercera part contra el sistema informàtic i no és responsable pels desavantatges, incidents tècnics, virus i altres problemes resultants de l'ús de l'electrònica i les telecomunicacions.

EXPORT ENTEPRISES no serà responsable en cap cas de qualsevol dany directe o indirecte, per qualsevol tipus de dany patit per l'Usuari o l'Empresa degut a: (i) la resposta proporcionada a l'Empresa, (ii) la inaccessibilitat temporal del Lloc Web, (iii) és possible que es suspengui o s'interrompi el servei per raons de manteniment, (iv) altre persones no autoritzades que coneguin o utilitzin la contrasenya de l'Usuari, (v) l'excés dels períodes de resposta anunciats per EXPORT ETNERPRISES, o pels seus socis o corresponsals, (vi) força major.

Les Empreses i els Usuaris són els únics responsables de les preguntes que formulin i de l'ús que en facin de la informació i resultats proporcionats.

EXPORT ENTREPRISES i els seus socis i corresponsals es comprometen a mantenir la confidencialitat de les sol·licituds de les Empreses.

Finalment, cap part serà responsable en cas de força major. Es considera com força major, més enllà de la definició legal habitual, qualsevol retard o exercici indegut de les seves obligacions com a resultat d'una vaga parcial o total, interna o externa a una de les parts que afectin l'activitat d'aquesta part, guerra, aldarulls, disturbis civils, tempestes, inundacions, bloqueig del transport o de les comunicacions, i més generalment, qualsevol esdeveniment fora del control de la part víctima de les circumstàncies imprevisibles o de força major.

Si una causa de força major o circumstàncies imprevisibles aturen el Servei i en particular, no permeten l'accés al Lloc Web i als serveis que hi conté durant més de 30 dies consecutius, les parts podran donar per finalitzat el contracte sense notificació i per carta certificada amb rebut de recepció. En aquest cas, la Contrasenya d'Usuari serà eliminada de la base de dades per EXPORT ENTREPRISES.

7. La contrasenya d'usuari

Cada Usuari disposa d'una "contrasenya" confidencial i personal amb la qual s'identifica al Lloc Web.

La contrasenya es situa sota la responsabilitat de l'Usuari, qui ha de prendre totes les mesures necessàries per assegurar la seva confidencialitat; no ha de revelar-la a terceres parts, incloent-hi altres Usuaris o qualsevol altra persona que treballi per a l'Empresa.

8. Propietat de la informació

La subscripció o identificació no constitueix el dret de propietat de la informació proporcionada. Els Usuaris i les Empreses accedeixen a "PLATAFORMA D'INTERNACIONALITZACIÓ I NEGOCIS D'ANDORRA" per compte propi. EXPORT ENTREPRISES té els permisos necessaris per utilitzar tots els drets relacionats amb la informació, les dades, texts, taules, fotografies i gràfics disponibles al Lloc Web.

En conseqüència, l'Empresa i els Usuaris acorden utilitzar les dades, informació i respostes rebudes pel servei "PLATAFORMA D'INTERNACIONALITZACIÓ I NEGOCIS D'ANDORRA" únicament per les seves necessitats internes, no comunicar-les als altres, de manera gratuïta o no, i no vendre-les, directa o indirectament.

L'incompliment d'aquests requisits pot comportar la cancel·lació de la subscripció i identificació, sense prejudici de qualsevol reclamació de danys que EXPORT ENTREPRISES pugui interposar contra l'infractor.

9. Assistència

Tota la informació sobre el Lloc Web, l'ús dels seus serveis, etc., es pot obtenir enviant un correu electrònic a noreply@andorrabusiness.com.

10. Manteniment del Lloc Web

L'empresa EXPORT ENTREPRISES es reserva el dret de cancel·lar tot o part del contingut i dels serveis oferts pel Lloc Web, per raons de manteniments, sense que això sigui subjecte de compensació.

11. Dret d'accés al PLATAFORMA D'INTERNACIONALITZACIÓ I NEGOCIS D'ANDORRA - Cessió de dades a ANDORRA BUSINESS

Les dades dels Usuaris, atès que, segons les Empreses i els Usuaris garanteixen, són dades de persones físiques vinculades a la seva activitat empresarial, professional o comercial, resten, en virtut de l'establert per l'article 7 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, excloses de l'àmbit d'aplicació de la dita llei.

12. Queixes

Totes les queixes han de ser enviades per escrit i per correu postal a EXPORT ENTREPRISES SA, 240, rue de Rivoli - F-75001 Paris

13. Jurisdicció

Aquestes Condicions d'Ús es regulen sota l'ordenament jurídic del Principat d'Andorra; en cas de disputa respecte a la interpretació, actuació i compliment de qualsevol de les seves provisions i en absència d'un acord mutu entre l'Empresa i EXPORT ENTREPRISES, les demandes seran remeses als Tribunals del Principat d'Andorra o de París (França), a elecció de l'Empresa si aquesta és la part demandant, o als Tribunals del Principat d'Andorra en cas que la part demandant sigui EXPORT ENTREPRISES.

Redactat a Paris, 08/06/2021

Copyright © EXPORT ENTREPRISES SA